საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის წესდება


ცვლილებები რეგისტრირებულია

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს

27.06.2018  გადაწყვეტილებით

 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა

და აუდიტორთა ფედერაცია

რეგისტრირებული კავშირი

 

წ ე ს დ ე ბ ა

(ახალი რედაქცია)

 

  • 1. ზოგადი დებულებები

 "საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია" რეგისტრირებული კავშირი (შემდგომში - „ფედერაცია“) წარმოადგენს საქართველოს ბუღალტერთა კლუბის ბაზაზე შექმნილ არაკომერციულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, მოქმედი კანონმდებლობისა და ამ წესდების შესაბამისად.


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge