საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsპროფესიონალი ბუღალტრები


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედე­რა­ცია (ბაფი) ადასტურებს პირის კომპეტენციას. კომპეტენციის სერტიფიკატის გაცემის წინაპირობაა სათანადო უნარ-ჩვევების ფლობა.

მფლობელი ვალდებულია განავითაროს და შეინარჩუნოს პროფესიული კომპეტენტურობა, რომელიც აუცილებელია კლიენტების, დამქირავებლებისა და სხვა დაინტერესებული მხარესათვის მაღალი ხარისხის მომსახურების გასაწევად.

საზოგადოების ინტერესის დაცვის უზრუნველსაყოფად, ბაფი სერტიფიკატის მფლობელი პირებისათვის IFAC-ის განათლების სტანდარტების შესაბამისად აწესებს განგრძობით სწავლებას, პროფესიული კომპეტენტურობის შენარჩუნებისა და განვითარებისათვის.

ბაფის სერტიფიკატის ძალამოსილების შესანარჩუნებლად მისი მფლობელი ვალდებულია დაასაბუთოს, რომ იგი მონაწილეობს პროფესიული განვითარების გაგრძელების პროგრამაში.

პრო­ფე­სი­უ­ლი სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის პროგ­რა­მის კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერ­ტი­ფი­კა­ტებს გას­ცემს ბა­ფი, შე­სა­ბა­მი­სი წიგ­ნე­ბის გამოცდების ჩა­ბა­რე­ბის შემ­დეგ.


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge